Base Gayrimenkul Turizm ve Ticaret

İletişim bilgisi

ADRES:

GIT

Ahular Sok. No: 15 Etiler, Beşiktaş, İstanbul

İşletme Hakkında

Base Gayrimenkul Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi

Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek, her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak, her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak, Turizme yönelik her türlü tesis, otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, restoran, cafe, lokanta, yeme içme eğlence yerleri kurmak, inşa etmek, işletmek, işletmeye vermek, satın almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek, her türlü arsa ve arazi, bina ve depo olmak üzere buna benzer gayrimenkullerin ve diğer sabit kıymet ve gayri maddi hakların satın alınmasını, kiralanmasını ve kiraladığı mecurların üçüncü şahıslara kiralanmasını, yönetimini, geliştirilmesini, inşaatını işletilmesini ve satılmasını ve yukarıda belirtilen bu tür faaliyetlerin yürütülmesine ilişkin her türlü sözleşme yapılması ve sonuçlandırılması. Şirketin amaç ve konusu ile ilgili veya yardımcı veya onu kolaylaştırıcı gayrimenkullerin iktisabı veya inşaası ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminatsız ödünç para ve kredi alınması, ticari işletme rehni akdedilmesi, üçüncü kişilerin borçlarına kefil olunması, ayni ve şahsi her çeşit teminatın verilmesi şirketin mevcut veya ilerde sahip olacağı malvarlığının tamamı veya bir kısmı üzerinde ipotek, rehin ve benzeri ayni hakların tesis ve fek'edilmesi. TAŞINIR VE TAŞINMAZ MALLARIN İKTİSABI(Madde 4): Şirket, hedeflerini gerçekleştirmek için ve faaliyet sahalarıyla ilgili her türlü taşınır ve taşınmaz mal ve her türlü ayni hak, motorlu araç, gemi, teçhizat ve donanımı iktisap edebilir ve/veya kiralayabilir; bu şekilde iktisap ettiği taşınır ve taşınmaz malları başkalarına devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir; bunları başkalarına tahsis edebilir ve bölebilir; bunlar üzerinde kendi veya üçüncü kişiler lehine ipotekler ve başka ayni haklar tesis ve fekkedebilir ve bu taşınır ve taşınmazları kısmen ya da tamamen başkalarına satabilir ve kiralayabilir. Şirket hedeflerini gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütmek amacıyla iç ve dış pazarlardan her türlü kısa, orta ve uzun vadeli borç temin edebilir ve her türlü teminat veya kredi alabilir ve bu amaçla, gerekirse taşınmazları ipotek edebilir ve taşınırları rehnedebilir. Şirket alacaklarını ve haklarını
İstanbul Ticaret Odası'na 646503 sicil no ile kayıtlı firma, 26 Kasım 2007 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: firma ito üyesi

Diğer bilgiler: