Boyabat Elektrik

İletişim bilgisi

TELEFON:

0216 537 8141

ARA

FAKS:

0216 537 8146

ADRES:

GIT

Kavacık, Cumhuriyet Cad. Gürsel Plaza No: 123 Kat: 3 34805 Beykoz, İstanbul

İşletme Hakkında

Boyabat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi

Elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı ile iştigal eder. Faaliyet konuları ile ilgili olarak her türlü menkul ve gayrimenkul mal ve araç edinmek, bunları işletmek, satın almak, satmak, ipotek almak ve vermek, gayrimenkule müteallik, tevhid, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işlemleri yapmak, şirketin leh ve aleyhine ayni haklar tesis etmek. Borç ve alacaklarından dolayı makili bulunduğu veya başkalarına ait gayrimenkuller üzerinden leh ve aleyhte her türlü ipotek, s air gayrimenkul rehni ve diğer ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, fekedebilir, iştira, alt ve üst hakkı tesis edebilir, fek edebilir, almış olduğu üst hakları üzerinde her türlü ayni ve şahsi haklar tesis edebilir, üst hakkı süresi çerçevesinde üst hakkını kısmen veya tamamen satabilir, yerli ve yabancı gerçek kişi ve kuruluşlara kiraya verebilir, şirketin borçlarının teminatını oluşturmak veya şirket amacını gerçekleştirmek için şirketin menkul ve/veya gayrimenkul malları üzerinde ipotek, rehin, gayrimenkul mükellefiyeti ticari işletme rehni, intifa, irtifak, sükna hakkı ve her türlü ayni ve şahsi hak tesis edebilir, üçüncü kişilerden olan alacakları veya şirket amacını gerçekleştirmek için üçüncü kişilerin menkulleri ve gayrimenkulleri üzerinde tesis edilen sözü geçen hakları kabul edebilir. Şirketin borçlarının ve alacaklarının temini için medeni kanun hükümleri gereğince ayni ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizamı ve tasarrufi işlemler yapabilir, gayrimenkuller üzerinde mükellefiyetli ve mükellefiyetsiz her türlü tasarrufta bulunabilir, bu hususlarda gerekli her türlü devir ve ferağı kabul edebilir, tapuya şerh verebilir, verilen şerhi kabul edebilir ve sair tapu muamelelerini ifa ve intaç edebilir. ve 1. 3. 2010 tarihinde tescil edilen Anonim Şirket Esas mukavelesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 412619 sicil no ile kayıtlı firma, 01 Ocak 1970 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: kamu hizmeti firma ito üyesi

Diğer bilgiler:

Benzer Yerler: