Deılamı Gayrimenkul Yatırım

İletişim bilgisi

ADRES:

GIT

Karaağaç Mah. Sırtköy Mv. Toskana Vadisi 236 Ada, 1 Par. Bağıms. 82 Hadımköy, İstanbul

İşletme Hakkında

Deılamı Gayrimenkul Yatırım Limited Şirketi

Ticari veya diğer amaçlarla kullanılan taşınmazlar antrepolar alışveriş merkezleri ve ofis binaları da dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü gayrimenkulün inşası geliştirilmesi satım ve kiralanması. . . Şirket faaliyet konusunu ve amacını gerçekleştirmek için yasal sınırlar içinde kalmak kaydı ile her türlü güvenceyi verebilir, özellikle malvarlığına dahil taşınır ve taşınmaz malları üzerinde aracılık yapmamak kaydı ile alacaklılar ve 3. şahıslar lehine her derece ve sırada ipotek ve rehin tesis edebilir, bu ipotek ve rehinleri kaldırabilir, 3. şahısların şirket lehine tesis edeceği her derece ve sıradaki ipotek ve rehinleri kabul edebilir, gerçek ve tüzel kişilere kefil olabilir. Bankalardan amacının gerçekleştirilmesini temin etmek üzere kısa ve uzun vadeli nakit ve kefalet kredileri alabilir, Şirket faaliyet konusu ve amacına yönelik olarak gerektirdiği her türlü taşınır ve taşınmaz malı kiralayabilir devirve satın alabilir, bunlar üzerinde hukuki tasarrufta bulunabilir, taşınır ve taşınmaz malları kiraya verebilir, bunlar üzerinde rehin, ipotek, irtifak, intifa sükna hakları, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti ve tüm sair ayni hakları ve şahsi hakları tesis edebilir, her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 700239 sicil no ile kayıtlı firma, 27 Mayıs 2009 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: firma ito üyesi

Diğer bilgiler: