Hadımköy Gayrimenkul Yatırım

İletişim bilgisi

ADRES:

GIT

Askerocağı Cad. No: 15 Kat 19 Daire: 1904 Süzer Plaza Şişli, İstanbul

İşletme Hakkında

Hadımköy Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi

Başta her türlü arsa ve arazi bina ve depo olmak üzere buna benzer gayrimenkullerin ve diğer sabit kıymet ve gayrimaddi hakların satın alınması kiralanmasını ve kiraladığı mecurların 3. şahıslara kiralanması, yönetimi, geliştirilmesini, inşaatını, işletilmesini ve satılmasını ve yukarıda belirtilen bu tür faaliyetlerin yürütülmesine ilişkin her türlü sözleşme yapılmasını ve sonuçlandırılmasını içermektedir. Şirketin amaç ve konusu ile ilgili veya yardımcı veya onu kolaylaştırıcı gayrimenkullerin iktisabı veya inşası ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminatsız ödünç para ve kredi alınması, ticari işletme rehni akdedilmesi, 3. kişilerin borçlarına kefil olunması, ayni ve şahsi her çeşit teminatı verilmesi şirketin mevcut veya ilerde sahip olaağı malvarlığının tamamı veya bir kısmı üzerinde ipotek, rehin ve benzeri ayni hakların tesis ve fekedilmesi ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler. TAŞINIR VE TAŞINMAZ MALLARIN İKTİSABI Şirket Anasözleşmesi MAdde 4. : Şirket, hedeflerini gerçekleştirmeki çin ve faaliyet sahalarıyla ilgili her türlü taşınır ve taşınmaz mal ve her türlü ayni hak, motorlu araç, gemi, teçhizat ve donanımı iktisap edebilir ve/veya kiralayabilir; bu şekilde iktisap ettiği taşınır ve taşınmaz malları başkalarına devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir; bunları başkalarına tahsis edebilir ve bölebilir; bunlar üzerinde kendi veya 3. kişiler lehine ipotekler ve başka ayni haklar tesis ve fekkedebilir ve bu taşınır ve taşınmazları kısmen ya da tamamen başkalarına satabilir ve kiralayabilir, Şirket, hedeflerini gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütmek amacıyla iç ve dış pazarlardan her türlü kısa, orta ve uzun vadeli borç temin edebilir ve her türlü teminat veya kredi alabilir ve bu amaçla, gerekirse taşınmazları ipotek edebilir ve taşınırları rehnedebilir. Şirket, alacaklarını ve haklarını tahsil etmek ve kullanmak amacıyla her türlü ayni veya şahsi teminat verebilir veya kabul edebilir.
İstanbul Ticaret Odası'na 640484 sicil no ile kayıtlı firma, 28 Eylül 2007 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: firma ito üyesi

Diğer bilgiler: