Karba İnşaat Turizm

İletişim bilgisi

ADRES:

GIT

2. Taşocağı Arkası Otello Kamil Sok. No: 8/1 Gayrettepe, Beşiktaş, İstanbul

İşletme Hakkında

Aydoğanlar Cam San. ve Tic. Ltd. Şirketi

İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak Her türlü gayrimenkul alabilir satabilir kiralar kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak intifa sükna gayrimenkul mükellefiyeti kat irtifakı kat mülkiyeti tesis edebilir kaldırabilir her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi ifraz tevhit taksim parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkul malları gerek şirketin gerekse başka şahıs ve şirketlerin borçlarının ve alacaklarının teminatı olarak ipotek ve rehin verebilir bunlarla ilgili olarak tapuda tescil ve terkin talebinde bulunabilir ipotekleri fek edebilir rehinleri kaldırabilir, Şirket hak ve alacaklarının tahsili için başka şahısların menkul ve gayrimenkulleri üzerinde ipotek ve rehin alabilir ayni ve şahsi her çeşit teminat alabilir verebilir bunlarla ilgili olarak tapuda tiscil ve terkin talebinde bulunabilir ipotekleri fek edebilir rehinleri kaldırabilir ve şirketin 3. 11. 2008 tarihinde tescil edilen tadil mukavelesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 218122 sicil no ile kayıtlı firma, 25 Eylül 1985 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: firma ito üyesi

Diğer bilgiler: