Karel

İletişim bilgisi

TELEFON:

0212 288 3100

ARA

ADRES:

GIT

Kore Şehitleri Cad. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sok. No: 16 Zincirlikuyu Şişli, İstanbul, Türkiye

İşletme Hakkında

Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Her çeşit haberleşme sistem ve cihazları, bilgisayar ve çevre birimleri, bilgisayar yazılımları, test, ölçüm, ayar ve kontrol cihazları, endüstriyel kontrol sistem ve cihazları, hayal ve görüntü kaydeden ve yansıtan cihazlar, elektronik tüketim ve dayanıklı tüketim malları, tıbbi elektronik, elektronik devre elemanları ve yarı mamuller, elektronik ve elektrikli her çeşit sistem ve cihazlar yapmak ve Şirket yukarıda yazızılı konulara giren işlerin yapılabilmesi için yatırımcıların aydınlanmasını teminen özel haller kapsamında sermaye piyasası mevzuatınca gerekli açıkmalamaların yapılması kaydıyla gerekli taşınmazları inşa edebilir ve satın alabilir, bunları satabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir, bu taşınmazlar ve menkul üzerinde rehin ipotek ve diğer ayni haklar tesis edebilir, ettirebilir, kefil olabilir. Şirket hak ve/veya alacaklarının temini ve tahsili için ayni veya şahsi her türlü teminatı verebilir, alabilir, kendi veya başkalarına menkul veya gayrimenkullerini teminat olarak gösterebilir, gayrimenkulleri üzerinde kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisini talep edebilir, faaliyetleri için gerekli görülecek her türlü menkul ve gayrimenkullerle ilgili her türlü ihalelere katılabilir, ihaleye çıkabilir, taahhüt işleri yapabilir, Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyisası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Şirket, faaliyetleri gereği yatırımcıların aydınlanmasını teminen, özel haller kapsamında sermaye piyasası mevzuatınca gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, lehine hakiki ve hükmi şahıslarla 3. şahıslardan ipotek alabilir, ipotek takrirlerini kabul edebilir, ipotekleri fek edebilir, şirketin doğmuş ve doğacak her türlü borçlarına karşılık olmak üzere hakiki ve hükmi şahıslarla 3. şahıslar lehine ipotek verebilir, aleyhine tesis edilecek ipotek takrirlerini kabul edebilir, ipotekleri fek ettirebilir, lehte veya aleyhteki ipotekler üzerinde derece, sıra ve vade değişikliklerinde bulunabilir, kira sözleşmelerini tapuya tescil ettirebilir, ticari işletme rehni verebilir veya kabul edebilir, ve 27. 5. 2010 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 265912 sicil no ile kayıtlı firma, 06 Haziran 1990 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: telefon cep telefonu ve telekomünikasyon araçları firma ito üyesi

Diğer bilgiler:

Linkler:

www.karel.com.tr

Benzer Yerler: