Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri

İletişim bilgisi

TELEFON:

0212 282 9787

ARA

FAKS:

0212 282 9904

ADRES:

GIT

Beyaz Karanfil Sok. No:13 3. Levent, Beşiktaş, İstanbul

İşletme Hakkında

Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri Anonim Şirketi

Turizm sahasında mer'i ve ve ileride mer'i olacak kanun tüzük, yönetmelik ve tebliğ gibi mevzuat çerçevesinde ticari, sınai ve mali konularda yurt içinde ve dışında, şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Mevzuatında ön görülen gerekli kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin yerine getirilmesi kaydıyla aşağıda açıklanan uğraşı konularda ticari ve sınai faaliyetlerde bulunmak şirketin amacını oluşturmaktadır. Şirket çalışma konularını gerçekleştirmek üzere ipotek karşılığında veya teminatsız ödünç alabilir dahili ve harici krediler temin edebilir gerçek kişiler veya tüzel kişiler lehine kefil olabilir şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine garanti kefalet teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Turistik oteller, moteller, kamp yerleri, tatil köyleri, villa, her türlü müstakil yada çok katlı konut, iş ve alışveriş merkezleri yaşam alanları tesis ve inşa etmek, satmak, satın almak, üçüncü kişilere kiraya vermek veya bunlardan kiralamak, turistik işletmeyle ilgili ayni ve şahsi haklar kabul ve tesis etmek, turizm işletmeciliği yapmak Çalışma konularını yerine getirmek gayesi ile şirket gayrimenkul iktisap edebilir, iktisap edilen gayrimenkulleri başkasına devir ve ferağ ile bunların üzerine ipotek tesis edebilir, şirket başkalarına ait gayrimenkul ve menkul mallar üzerinde şirket lehine ipotek ve rehin tesis edebilir. ve 2. 12. 2010 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı diğer işler
İstanbul Ticaret Odası'na 217883 sicil no ile kayıtlı firma, 16 Eylül 1985 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: firma ito üyesi

Diğer bilgiler: