Önder Proje Geliştirme Danışmanlık ve İnşaat

İletişim bilgisi

TELEFON:

0212 240 5269

ARA

FAKS:

0212 240 8288

ADRES:

GIT

Gülbahar Mah. Otello Kamil Sok. No:6 Kat 4/1 Şişli, İstanbul

İşletme Hakkında

Önder Proje Geliştirme Danışmanlık ve İnşaat Anonim Şirketi

Gayrimenkul imal ve inşası, ticareti, kiralanması, kiraya verilmesi ve bunlar üzerinde her türlü projeler oluşturulması ve işletilmesi ve Her türlü emlak ve özellikle konut, siteler, ticari ve sınai iş merkezleri, okul, dershane, sağlık tesisleri, depolar, villa, tatil köyü, otel, motel, kamping gibi turistik tesisler ev, apartman, iş yerleri, ticaret merkezleri, arsa, arazi, fabrika, fabrika tesisleri veya sair üretim birimleri ve sair her türlü gayrimenkuller almak, satmak, devir ve temlik etmek, kiraya vermek, kiralamak, pazarlamak ve her türlü gayrimenkul yatırımı yapmak ve bu amaçlarla ilgili her türlü tanıtım, ilan, reklam, kampanya, promosyon, dergi, broşür hazırlamak, hazırlatmak, dağıtımını yapmak veya yaptırmak Şirket, amaç ve konusunu gerçekleştirmek için kira sözleşmelerini tapuya şerh ettirebilir, sahibi bulunduğu gayrimenkuller üzerinde gerek kendi gerek üçüncü şahısların her türlü borçlarını teminen ipotek tesis edebilir. Alacaklarını sağlamlaştırmak amacıyla ipotek alabilir, keza menkullerini gerek kendi gerek üçüncü şahısların her türlü borçlarına karşılık teminat olarak rehin edebilir, bunlar üzerinde ticari işletme rehni tesis edebilir ve şirket lehine rehin alabilir. Gerçek ya da tüzel üçüncü kişiler lehine her türlü ayni ve nakdi kefalet verebilir, alabilir. Hak ve alacakların tahsili ve temini için ayni veya şahsi her türlü teminatı alabilir veya verebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilindeki gayrimenkulleri satış vaadi sözleşmesi şeklinde satın alabilir. Veya satış vaadi şeklinde satabilir. Satış vaadi sözleşmelerini tapuya şerh ve tescil ettirebilir. Şerh edilmiş veya şerh edilecek satış vaadi sözleşmelerini tapudan terkin ettirebilir. Kiracı veya kiraya veren sıfatı ile her türlü kira sözleşmeleri akdedebilir. Kira sözleşmelerini tapuya şerh ve tescil ettirebilir. Şerh ve tescil ettirilen kira sözleşmelerini terkin ettirebilir. Sahibi bulunduğu veya bulunacağı gayrimenkuller üzerine inşaat yaptırabilir. Gayrimenkuller üzerine kat irtifakı kurdurabilir. Kat irtifaklarını kat mülkiyetine çevirebilir. Kat karşılığı inşaat yaptırabilir. Kat karşılığı inşaat sözleşmelerini tapuya şerh ve tescil ettirebilir. Gayrimenkullerle ilgili olarak trampa (takas), taksim, irtifak hakkı tesisi, üst hakkı tesisi, intifa hakkı tesisi, ifraz (ayırma), tevhid (birleştirme), cins tashihi, devre mülk hakkı tesisi, şufa hakkı şerhi, iştira hakkı
İstanbul Ticaret Odası'na 815553 sicil no ile kayıtlı firma, 11 Nisan 2012 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: firma ito üyesi

Diğer bilgiler: