Tuncerler Maden Sanayi

İletişim bilgisi

ADRES:

GIT

Cemil Bengü Cad. No: 45 Kağıthane, İstanbul

İşletme Hakkında

Tuncerler Maden Sanayi Limited Şirketi

Maden sahaları aramak, arama ruhsatiyesi almak, arama sahalarını işletmek, imtiyaza kaydetmek, arama ve işletme imtiyazı alınmış maden sahalarını devir almak, icar etmek, ipotek etmek veya sahip olacağı her türlü maden sahalarını devir etmek, icara vererek veya rehin etmek, satmak, Şirketin sahip bulunduğu veya sahip olacağı gayrimenkullerde her türlü ifraz tevhide ve parselasyon işlemlerini harita ve imar mevzuatının gerektirdiği bütün plan harita ve projeleri yapmak sicil müdürlüklerinde belediye ve diğer bilcümle resmi dairelerde ifraz tevhid ve parselasyon işlemlerini yapmak ve yaptırmak, Şirketin maliki veya kiracısı bulunduğu veya sahip olacağı veya kiracıya veya şirkete tahsis edilecek veya başkaları ile ortak arsa ve araziler üzerinde bizzat turizm tesisleri oteller moteller apart oteller gazino lokanta kahvahaneler ticaret yapıları çarşılar eğlence yerleri, istrahat spor ve kültür tesisleri veya yurt içinde ve dışında satmak kiralamak pazarlamak bizzat işletmek veya işlettirmek, İktisap edilmiş arsa ve araziler üzerinde konut toplu konut toplu konut veya işhanları inşa etmek tamamen veya kat irtifakı tesisi yolu ile kısmen satmak veya kiraya vermek, Amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü menkul ve gayrimenkul malları ve gayrimaddi haklar alabilir. işletebilir, kiralayabilir kiraya verebilir satabilir. Başkalarının menkul ve gayrimenkul malları üzerinde şirket lehine borçlarına karşılık kendi menkul ve gayrimenkul malları üzerine ipotek ve rehin tesis ve tescil ettirebilir Edebilir, alabilir, verebilir. Konusu ile ilgili olarak yeni şirketler kurabilir kurulmuş yerli ve yabancı şirketlere ortak olabilir. Aracılık faaliyetlerinde bulunmamak kaydı ile her türlü menkul değerleri satın alabilir satabilir ve 2. 2. 2001 tarihinde tescil edilen tadil mukavelesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 225107 sicil no ile kayıtlı firma, 17 Haziran 1986 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: maden sanayi firma ito üyesi

Diğer bilgiler: