Turkuaz

İletişim bilgisi

TELEFON:

0212 664 7740

ARA

ADRES:

GIT

Zübeyde Hanım Cad. 11. Sok. No: 38/A Sümer Mh. Zeytinburnu, İstanbul, Türkiye

İşletme Hakkında

Turkuaz Turizm Yapı ve İnşaat San. Tic. Ltd. Şirketi

Resmi özel şahıs ve kurumların her türlü inşaat işlerini kat karşılığı emanet usulü ve diğer ihale usulleri ile üstlenmek ve inşaatlarını yapmak ve Şirket bütün bu maksat ve gayesine ulaşmak için yukarıda yazılı işletme konusu çerçevesinde kalmak koşulu ile tüm hakları iktisap, borçları iltizam eder. Şöyle ki; Amaç ve konusunun gerektireceği tüm menkul mal ve gayrimenkulleri temlik edebilir, temlik alabilir, bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir. Bu tür malları satın alabilir, gereğinde bunları tekrar satabilir. Üzerlerinde başkaca ayni haklar kurabilir, menkul rehni yapabilir ya da alabilir, başkasına kiralayabilir, başkasından kiraya alabilir. Gereğinde onarabilir ve genişletebilir ve Amacını gerçekleştirmek için aracılık yapmamak şartıyla para istikraz edebilir. Bu cümleden olmak üzere yasaların çizdiği çerçeve içerisinde her türlü teminat verebilir ve özellikle mal varlığına dahil taşınır ve taşınmaz malları üzerinde alacaklıları lehine rehin ve ipotek tesis edebilir yahut ahardan ipotek ve rehin alabilir. İşbu ipoteklerin terkinini talep edebilir, Şirket firma aktifinde kayıtlı gayrimenkullerini 3. şahısların ve başka firmaların borçlarına karşılık olarak bankalara 3. kişilere rehin ve ipotek verebilir ve Şirket maliki olduğu taşınmazları dilediği bedel ve dilediği şartlarda 3. şahısların ve şirketlerin kullandıkları kredilerin teminatı olarak bankalar lehine ipotek tesis ettirebilir ve 21. 10. 2010 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 592062 sicil no ile kayıtlı firma, 14 Haziran 2006 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: emlakçı firma ito üyesi

Diğer bilgiler:

Benzer Yerler: